Vedtekter

§ 1: Firma
Foretakets navn er UKM Norge FKF.

§ 2: Forretningskommune
Foretaket skal ha sitt forretningskontor i Trondheim kommune.

§ 3: Foretakets virksomhet/formål
UKM skal være ungdommens egen kulturarena, nasjonalt, regionalt og lokalt. UKM Norge FKF skal på bakgrunn av avtale mellom staten og Sør-Trøndelag fylkeskommune forestå organisering, utvikling og gjennomføring av UKM (Ung Kultur Møtes).

Foretaket kan ikke, uten etter vedtak i fylkestinget, engasjere seg i eller bruke midler på formål utenfor det foran definerte området.

§ 4: Foretakets styre og fagråd
Foretaket skal ha et nasjonalt sammensatt styre bestående av 5 personer. Styret velges av fylkestinget med en funksjonstid på to år. Styrets leder og nestleder utpekes av fylkestinget.

Styrets kompetanse følger kommunelovens regler i §§ 67, dog med de begrensninger som følger av disse vedtekter.

Fylkeskultursjefkollegiet er UKMs nasjonale fagråd. Det gjennomføres ett møte i året mellom foretaket og kollegiet hvor foretakets planer drøftes. Kollegiet nominerer ett medlem til styret.

§ 5: Foretakets daglige ledelse
Foretaket skal ha en daglig leder. Denne ansettes av styret. Daglig leder er sekretær for styret og har rett og plikt til å delta på styremøtene. Daglig leder har forslags- og talerett, men ingen stemmerett

§ 6: Den nasjonale UKM-festivalen
Den nasjonale UKM-festivalen arrangeres i Trondheim. Styret kan beslutte å flytte festivalen til et annet sted maksimalt hvert 3. år dersom dette anses formålstjenlig for å utvikle festivalen og styrke forankringen av UKM.

For gjennomføring av UKM-festivalen og andre arrangementer kan UKM Norge FKF i nødvendig utstrekning benytte underentreprenører. Inntreden på eiersiden hos disse underentreprenørene må godkjennes på forhånd av fylkestinget.

§ 7: Valgkomité
Samtidig med valg av styre oppnevner fylkestinget en valgkomite med leder og to medlemmer og en funksjonstid på to år. Valgkomiteen avgir sin innstilling minst 1 måned før nytt styre skal velges. Valgkomiteen kan prolongeres i ytterligere én toårsperiode.